*ADATVÉDELEM

Adatkezelési tájékoztató

Érvényes: 2022.10.27-től

Személyes adataid kezelője:  

Az adatkezelő a Tőkeportál Zrt. (www.tokeportal.com, 1095 Budapest, Soroksári út. 48.)

 

 
Milyen célból, milyen jogalapon és mennyi ideig kerülnek kezelésre a személyes adataid? A személyes adatok kezelésének célját, az adatkezelés jogalapját és időtartamát az alábbi táblázat foglalja össze:
Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
1) Weboldal[1] látogatása során keletkező adatok kezelése
Weboldal látogatói statisztika készítése a weboldalra látogató és regisztráló személy adatkezeléshez történő hozzájárulása a személyes adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig tart
Google analytics statisztika készítése a weboldalra látogató és regisztráló személy adatkezeléshez történő hozzájárulása a személyes adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig tart
Nem postai úton való kapcsolattartás a weboldalra látogató és regisztráló személy adatkezeléshez történő hozzájárulása a személyes adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig tart
2) Regisztráció / Befektetői profil létrehozása során megadott adatok kezelése
Felhasználói fiók létesítése a weboldalra látogató és regisztráló személy adatkezeléshez történő hozzájárulása a személyes adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig tart
Befektetői azonosítás és minősítés a weboldalra látogató és regisztráló személy adatkezeléshez történő hozzájárulása a személyes adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig tart
Hírlevelek és egyéb értesítések a weboldalra látogató és regisztráló személy adatkezeléshez történő hozzájárulása a személyes adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig tart
3) A regisztrációt követően a platformon belül megadott adatok kezelése
Kötelező adatkezelések[2] a weboldalra látogató és regisztráló személy adatkezeléshez történő hozzájárulása a személyes adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig tart

 

A www.tokeportal.com oldalra látogató és regisztráló személy, a platform és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Tájékoztató tartalmát.

 

 

Az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján (a továbbiakban Infotv.) és az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/976 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) szerint az adatvédelmi követelmények betartásához szükséges feltételek és az adatkezelés biztonságának megfelelő szintű biztosítása érdekében, a Tőkeportál Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 48., Cg.: 01-10-049519, adószám: 26146951-2-43, a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Milyen jogok illetnek meg?

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyek személyes adatai kezelésének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete alapján

 1. kérelmezheted a Rád vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást kérve a Tőkeportál Zrt.-nél kezelt adatokról. A tájékoztatás, illetve a kezelt adatok másolatának megadása ingyenes. Az általad kért további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló, ésszerű mértékű díj számítható fel,
 2. kérelmezheted a Rád vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását,
 • kérheted, hogy a Tőkeportál Zrt. ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról,
 1. ha az adatkezelés jogalapja a hozzájárulásod, akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A Tőkeportál Zrt. a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adataidat jogi kötelezettségeik teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,
 2. ha az adatkezelés jogalapja a hozzájárulásod, akkor élhetsz az adathordozhatósághoz való jogoddal: a Rád vonatkozó, általad a Tőkeportál Zrt. rendelkezésére bocsátott és automatizált módon kezelt személyes adatok kapcsán kérheted, hogy ezen adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, illetőleg, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Azt is kérheted, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – a személyes adataidat a Tőkeportál Zrt. közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelőnek.

 

A személyes adataidnak érdekmérlegelés alapján történő kezelése ellen bármikor tiltakozhatsz. Tiltakozásod díjmentesen megteheted írásban a support@tokeportal.com email címen keresztül.

 

 

Kik a személyes adataid címzettjei?

A személyes adatok címzettjei az adatkezelő megbízottjai, valamint adatfeldolgozói:

 1. Dolphio Technologies Kft.

Székhelye:          2016 Leányfalu, Móricz Zs. u. 196

E-mail címe:       info@dolphio.hu Weboldala:         www.dolphio.hu

Az általa végzett művelet: Tőkeportál weboldalak üzemeltetése, Tőkeportál weboldalak továbbfejlesztésének kivitelezése.

 

 1. SUM AND SUBSTANCE LIMITED

Székhelye:          80 Wood Ln, Central Working White City, London, United Kingdom, W12 0BZ

E-mail címe:       info@sumsub.com Weboldala:         www.sumsub.com

Az általa végzett művelet: KYC átvilágítás személyazonossági adatok és dokumentumok alapján, AML átvilágítás személyazonossági adatok és dokumentumok alapján

 

 1. Smartsupp.com, s.r.o.

Székhelye:          Milady Horakove 13, Brno, 602 00, Czech Republic

E-mail címe:       privacy@smartsupp.com Weboldala:         www.smartsupp.com

Az általa végzett művelet: adatokat anonim módon biztosítja a Tőkeportál részére a chatszolgáltatás használatához

 

 1. CREON HEROES Zrt.

Székhelye:          5561 Békésszentandrás, Dr. Dunay A. u. 1.

Az általa végzett művelet: Az Adatkezelő hírlevelek, értesítő e-mailek kiküldése, Átadott adatok köre: név, email cím.

 

 1. PayPal

Székhelye:       PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg Weboldala:  https://www.paypal.com/hu

Adatkezelési tájékoztató: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full

Az általa végzett művelet: Online fizetés

 

 1. Stripe Inc.

Székhelye:        510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA

E-mail címe:      support@stripe.com, Weboldala:        https://stripe.com

Adatkezelési tájékoztatója: https://stripe.com/en-hu/privacy

Az általa végzett művelet: Online fizetés

 

Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a rendelkezésedre?

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5, honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheted, illetőleg a bírósághoz fordulhatsz. Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulsz, keresd meg a Tőkeportál Zrt. ügyfélszolgálatát: support@tokeportal.com.

[1] www.tokeportal.com

[2] Kötelező adatkezelés jogcímén a Tőkeportál Zrt. olyan személyes adatokat kezel, amelyek kezelését jogszabály vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa előír. A kezelendő adatok körét, az adatkezelés célját (céljait), az adatok megőrzésének idejét, az adattovábbítás esetleges címzettjeit, illetve az adatkezelés egyéb feltételeit az adatkezelést előíró jogszabályok részletezik.