#TŐKEPORTÁL

Fogalomtár

A Tőkeportál szabályzataiban, szerződéseiben és kommunikációjában gyakran használt fogalmak magyarázata

Fogalom vagy rövidítés Kifejtés, magyarázat
Bónuszrészvények A Befektetők számára ingyenesen vagy csökkentett kibocsátási értéken felajánlott, az Alapítók vagy a Kampánygazda tulajdonát képező részvények, amit a Kampánygazda biztosíthat a Befektetőinek egy Befektetési csomag keretében. Ekkor a kikötött befektetési összeg felett annak egy meghatározott százalékáig a saját részesedéséből további részvényeket ad át a Befektető számára. Az átadás jogcíme a befektetői megállapodás. A bónuszrészvények átadási határideje a tőkeemelésben résztvevő részvények megkeletkeztetését és allokációját követő 3 hónap.
Hirdetőtábla, Másodlagos kereskedés, zárolási időszak Az ECSPR szerinti tevékenységi engedély megszerzését követően biztosítható szolgáltatás, amely lehetővé teszi a Sikeres Kampányokból származó Részvényekre vonatkozó vételi és eladási ajánlatok továbbítását a Platform többi Felhasználója számára. A Platform nem párosítja a vételi és eladási ajánlatokat, csak kijelzi azokat, és lehetővé teszi a Vevők és az Eladók összeköttetését. A bejelentett Zárolási időszakot követően a kereskedés elkezdődhet.
Kampány (Projekt, Közösségi finanszírozási ajánlat. Kampány fázisai, Befektetéscélú kampány A Platformon Befektetéscélú, vagy Támogatáscélú közösségi finanszírozási kampány indítható. Utóbbit a Tőkeportál Zrt. szolgáltatja, és azokat a Felhasználási Feltételek elkülönülten (FF) szabályozza. Az ECSPR projektnek illetve közösségi finanszírozási ajánlatnak nevezi a befektetéscélú kampányokat, amelyekből két típust ismer el: a kölcsöncélú kampányt és a részvénycélú kampányt. Ezekből egyenlőre a részvénycélú kampány indíható a Platformon. A közösségi finanszírozási ajánlat: a közösségi finanszírozási szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által bármilyen formában és bármilyen eszközzel nyújtott minden olyan közlés, amely elegendő információt ad az ajánlat feltételeiről és az annak tárgyát képező közösségi finanszírozási projektről ahhoz, hogy a befektető dönteni tudjon a közösségi finanszírozási projektbe való befektetésről.

A Kampány fázisai:

1.       Előregisztrációs fázisban lévő, még befektetést nem fogadó hirdetmény, hírlevél, amelyre való feliratkozás kötelezettséget nem keletkeztet.

2.       Zártszakaszú Kampány, amelynek a Kampányoldala, így a KIIS csak az előregisztráltak számára érhető el, de már befektetéseket fogad.

3.       Nyílt szakaszban lévő kampány, amely a Kampány Utolsó Napjával végződik, és a Kampányzárásig tart, amíg a Kampány Utolsó Napjáig jelzett befektetési szándékok utáni előlegek beérkeznek a Letéti számlára. Ez az összeg a Sikerdíj alapja.

4.       A Kampányzárás utáni fázis addig tart, amíg a részvények megkeletkeznek. A Kampánygazdának a Kampányra vonatkozó kötelezettségei addig tartanak, amíg a Szolgáltató irányába igazolja, hogy minden Befektető megkapta az általa befektetett összegért járó részvényeket.

5.       A Kampányzárás során a Vezető befektető által is leigazolandó részvénykibocsátás történik. Az ezt követő Utószakaszban a Kampánygazdának negyedéves auditálási és információszolgáltatási kötelezettsége van.

Kampányzárás A Kampány annak Utolsó Napján az előre megadott időpontban zárul, külön megjelölés nélkül éjfélkor, innentől kezdve a Befektetők nem jelezhetnek és nem vonhatnak vissza befektetési szándékot. A Kampány utolsó Napját követő 4. napig lehet visszavonni a Befektetési szándékot, de e visszavonásoknak a Kampány sikerességére már nincsen hatása.

A Kampányzárás az a pillanat, amikor minden ehhez szükséges feltétel teljesült, például, hogy a Sikerdíjról (illetve az egyéb felmerült költségekről) szóló számlát a Kampánygazda elfogadja, és hogy Tranzakcióban részt vevő partnerekkel érvényes megállapodása legyen.

A Kampány sikeresen vagy sikertelenül zárul. A Kampány zárását és annak eredményét a Szolgáltató állapítja meg és erről értesítést küld a Befektetőknek és a Kampánygazdának, amely értesítő email tartalmazza a Befektetők számára a fizetési információkat, a Kampánygazda számára pedig a Tranzakció lebonyolítására vonatkozó, a Kampánygazda előtt már ismert feladatokat, információkat, amiket a Kampánygazda betartani köteles.

Sikertelen kampány esetén a Kampánygazda a visszafizetésre kap felszólítást, amely során a Letéti számlán lévő összeget haladéktalanul, a bankköltségeket figyelembe véve, de további levonások nélkül visszautalja a Befektetőknek.

Sikeres Kampány esetén a Kampánygazda kifizeti a Szolgáltató Sikerdíját, ezt követően a Szolgáltató átadja számára a Befektetők adatait, valamint felügyeli a Tranzakció lebonyolítását. E műveletek maradéktalan teljesítésését és a Vezető Befektető vagy a Delegált személy általi elfogadását követően haladéktalanul hozzájárul Folyósításhoz. A Tranzakció a Folyósítással zárul, amit az Utóauditok követnek.

Kampánydokumentáció, Kampányoldal A Kampánygazda által jóváhagyásra benyújtott Kampánydokumentáció tartalmazza

1.       a Kampánygazda bemutatkozását

2.       a kampányleírást,

3.       a kampányvideót,

4.       a pénzügyi tervet Excelben és annak szöveges összefoglalóját

5.       az egyoldalas nyilvános összefoglalót (One pager),

6.       a befektetési prezentációt (Pitch deck)

7.       a vezető befektető bemutatását

8.       A befektetési feltételeket, az ECSPR engedélyt követően valamint a magyar és az angol nyelvű KIIS-t.

A benyújtott információkat a Szolgáltató a Scoring folyamat révén vizsgálja felül. A végleges Kampánydokumentációt, annak a Szolgáltató általi jóváhagyási határozatát követően a Kampánygazda publikálja a Kampány oldalán. A publikálás a Kampánydokumentációnak a Kampány oldalán minden Befektető által elérhetővé válását jelenti.

 

A jóváhagyás során a Szolgáltató minden olyan információt, amit a Kampánygazda benyújt, megfelelőnek, világosnak és nem félrevezetőnek tekint. A releváns adatok érvényességét és összefüggéseit a Vezető Befektető vagy a Szolgáltatóalapszinten vizsgálják, azonban nem vállalnak felelősséget az adatok helyességéért. Ennek során vizsgálják a jövőbeli növekedési előrejelzéseket és azok összefüggéseit is, és ellenőrzik, hogy a Kampánygazda figyelmezteti-e a leendő befektetőket ezeknek az előrejelzéseknek a spekulatív jellegéről és a potenciális kockázati tényezőkről.

A Kampány oldalon található Fórumban a Befektetők feltehetnek kérdéseket, amikre a Kampánygazda 24 órán belül köteles válaszolni. A kérdéseket a Kampány zárását követően is olvashatóak. A Szolgáltató a Fórumot a jó ízlés általános elveinek betartása érdekében moderálhatja.

Kampány időtartama, Kampányidőszak A Kampány információi között feltüntetett időtartam (naptári napok számában, a Kampány Utolsó Napját is meghatározva), amely alatt a Kampány elérhető és befektetéseket fogad, és amely alatt a Minimum Tőkecélt, vagy más néven Kampánycélt el kell érni: ez fázisonként maximum 45–60 nap, amely indokolt esetben kétszer hosszabbítható.
Kampányindítási megállapodás (KM), Kampányindítási kérelem, Kampányindítási határozat A KM a Szolgáltató és a Kampánygazda és/vagy Alapítója között az együttműködés kezdetekor létrejött írásbeli megállapodás, amely tartalmazza a Kampány egyedi feltételeit, így a Minimum és Maximum Tőkecélt, a kampánystruktúrát, a kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket, továbbá a jövőbeni együttműködés feltételeit. Amennyiben a Kampányt egy újonnan, e célra létrehozandó zártkörű részvénytársaság (ZRt.) indítja, akkor a ZRt. automatikusan belép a KM-be. Az együttműködés általános feltételeit a KM részét képező ÁSZF szabályozza.

A Megállapodásban leírt feltételek mentén elkészülő Kampánydokumentáció Szolgáltató általi jóváhagyását a Kampánygazda kezdeményezi, azt a Szolgáltató a Kampányindítási határozattal hagyja jóvá, amiről a Kampánygazdát értesíti. Ezt követően, a Kampánygazda 15 munkanapon belül elindíthatja a Kampány Zárt Szakaszát. A 15 napon túli kampányindítást alaposan indokolni kell. A határozat 30 napig érvényes, azt követően felül kell vizsgálni és díjfizetés mellett, újra be kell adni a Kampánydokumentációt.

Kampány-menedzsment, Kampány-kommunikáció A Kampánygazda a Sikeres Kampány érdekében Kampánymenedzsment tervet készít, amiben megtervezi a kommunikációs tervet is. Ennek alapján a Szolgáltatóval együttműködésben végrehajt hírlevél, online marketing és eseményalapú kommunikációt, amelynek célja, hogy a Kampánygazda növelje online elérését, továbbá az érdeklődőket a Kampány oldalára terelje. A tervhez alkalmazkodva, a Kampánykommunikáció során a Szolgáltató is felhívja a Felhasználók figyelmét a Kampányoldalra és az Onboarding során személyesen is tájékoztatja őket arról, hogy hogyan jutnak hozzá a leendő Befektetők a befektetési döntéshez szükséges információkhoz.
Kampánygazda, Projektgazda, Céltársaság Az a ZRt., amely a Szolgáltatóval Kampányindítási Megállapodást kötött és a Platformon befektetéscélú kampányt indít, hogy tőkét emeljen és a tőkét a Kampánydokumentációban bemutatott célra fordítsa. A Szolgáltató kampánygazda fogalma megegyezik az ECSPR-beli projektgazda fogalommal. A Sikeres Kampányt követően a Kampánygazdát Céltársaságnak illetve Kibocsátónak hívjuk. SPV-n keresztüli tőkebevonás esetében az SPV a Kampánygazda.

A Céltársaság a tőkebefektetésben részesülő vállalkozás, e szabályzatban a Kampánygazda társaság. Ha SPV is érintett a Tranzakcióban, amely a közösség tőkéjét gyűjti, akkor az SPV fektet be a Céltársaságba. A Céltársaság felel a befektetés felhasználásáért.

Kampányidőszak A Kampányindítási és együttműködési megállapodás (CLA) aláírásától kezdődő időszak, egészen az Kizárólagossági időszak végéig, amely a kampány lezárását követő 12. hónap végéig tart.
Tőkecél, Minimum tőkecél, Maximum tőkecél A Tőkecél/Minimum tőkecél a Kampánygazda által meghatározott, Kampányban minimálisan bevonni kívánt tőke összege, ami az ECSPR szerinti tevékenységi engedély megszerzéséig a Prospektus rendelet alapján évente maximum 1 millió EUR, azt követően pedig 5 millió EUR, amelyet, ha euróban ad meg, akkor a Kampány indításának napján rögzített MNB középárfolyamon, sávosan kell meghatározni, és amit a Szolgáltató által elfogadott pénzügyi tervének alá kell támasztania. Ez esetben a Minimum Tőkecél elérésekor a Kampány sikeresnek minősül, és a Kampány Utolsó Napján a Kampány oldalán kijelzett Tőkét jelenti.
Teljesítési Igazolás (TIG) A TIG a Kampánygazda által aláírandó, a   Szolgáltató és a Kampánygazda között létrejött szerződés teljesítésének időszakos (havi) elszámolása, amit a Szolgáltatóállít ki és amit a Kampánygazdának kell elfogadnia vagy vitatnia.
Panasz A Panaszkezelési Szabályzat alapján, a Felhasználó által szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (postai úton, elektronikus levélben, honlapon keresztül) tett megkeresés, amelyben a szerződéskötést megelőző, vagy a szerződés megkötésével, a Szolgáltató részéről történő teljesítéssel, a szerződéses jogviszony megszűnésével, illetve azt követően a szerződéssel összefüggő tevékenységét vagy annak elmulasztását kifogásolja a panaszos.
Érdekellentét, összeférhetetlenség A Szolgáltatónak nem fűződhet semmilyen érdeke a platformjukon indított Kampányokhoz.
Közösségi finanszírozás, Közösségi finanszírozási szolgáltatás, Kampányszolgáltatás Alternatív (bankrendszeren kívüli), online, platform-alapú vállalatfinanszírozási forma. Befektetéscélú közösségi finanszírozás az erre szakosodott, 2023. november 10-et követően tevékenységi engedéllyel rendelkező, internetes platformokon közzétett ZRt.-k által indított online tőkegyűjtésre irányuló Kampányszolgáltatást jelent, amit a Tpt. II. fej. 78a és 78b pontja  szabályoz, és ami a Szolgáltató folyamatában a magyar székhelyű Kampánygazdák esetében Ptk. zártkörű alaptőke-emelési szabályainak (3:296§ (3) bek.) feleltethetők meg. A befektetési lehetőség általános információi a Látogatók és a Felhasználók számára is elérhetőek, de az ajánlat csak a befektetői profillal rendelkező, egyedileg előre meghatározott, Hitelesített felhasználók számára érhetők el. Az így alaptőkét emelt Kampánygazda zártkörű részvénytársaságként működik.
Letéti számla

 

A Kampánygazda számlája, amit az arra jogosult és a Szolgáltató által jóváhagyott pénzintézet nyit, oly módon, hogy ahhoz a Szolgáltatónak online betekintési jogot biztosít, és amelyre a Befektetők az EKNy-ban meghatározott előleget, majd a teljes tőkét utalják. A Letéti számla költségeit, és a Befektetők bankkártyás befizetéseinek költségét a Kampánygazda viseli. A Letéti számlán lévő tőkét a Kampánygazda csak Sikeres kampány esetén, a sikeres részvénykeletkeztetést követően, a Szolgáltató jóváhagyásával használhatja fel (Folyósítás).
Előzetes Kötelezettség-vállalási Nyilatkozat (EKNy) A Befektetési szándéknyilatkozatot a Befektető az adott Kampányba történő befektetésre szánt összeg megjelölését követően kap meg, s amit a Kampánygazda a szándék érvényességét bizonyító előlegnek vagy a teljes összegnek a letéti számlán határidőben történő jóváírásakor fogad el. A Szolgáltató az előleg összegét és a letéti számla adatait az EKNy dokumentum kiállításával és visszaigazolásával, annak a Befektető profiljába történő feltöltésével együtt közli a Befektetővel.
Tőkefelszabadítás, Mérföldkövek, KIP-ok Amikor a Szolgáltató jóváhagyja a Letéti Számlán tárolt Tőke felhasználását, kizárólag a Kampánydokumentációban meghatározott célokra folyósítja a KIIS-ben (Key Investment Information Sheetben) meghatározott Mérföldkövek szerint, általában legfeljebb a Tőke 65%-áig. A Szolgáltató akkor hagyja jóvá a Folyósítást, amikor a Kampánygazda és a Vezető Befektető az átvilágítók és a Szolgáltató számára hitelesen igazolják az összes előfeltétel és feltétel teljesítését, amelyeket a KIIS illetve a Kampánydokumentáció tartalmaz.

Amikor a 2. Mérföldkövet is teljesítette a Kampánygazda, és ezt a Vezető Befektető leigazolta, akkor a Szolgáltató hozzájárul a második részlet is folyósításához.

További intézkedésként a Tőke 1%-a, de legfeljebb ötezer euró (EUR 5,000).t a Szolgáltató visszatartart a Kampánygazda letéti számláján legfeljebb három (3) évig, annak az Utószakaszbeli kötelezettségek teljesítése esetleges elmulasztása miatt kiróható pótdíjak fedezésére.

Drag-along jog A KIIS-ben a befektetők által kiköthető feltétel, melynek lényege, hogy a Vezető befektető és a Kampánygazda az általa ígért hozamelváráson felüli hozamot biztosító vételi ajánlat esetén kikényszerítheti a többi részvényes részvényeinek eladását is.

 

Átvilágítás (DD): az előzetes és az utólagos Átvilágítás, Utóauditok A Kampánygazda illetve a Céltársaság átfogó jogi és pénzügyi szakértői vizsgálata a kockázatitőke-befektetések iparági gyakorlata alapján, ami azt biztosítja, hogy Sikeres Kampányt követően a Tőkét a Kampánygazda a Kampányban meghirdetett módon, az abban megjelölt célokra fordítsa, nem áll fent olyan körülmény, ami ebben megakadályozza. Az Átvilágítást jogi és pénzügyi szempontból a Szolgáltató által megbízott szakértő végzi a Tőke terhére. Az Átvilágítási riportokat a Vezető befektető vagy a Delegált személy fogadja el, igazolja le a Szolgáltató irányába.

Még ha a Kampányindítás előtti Átvilágítás nem is tárt fel úgynevezett red flag-eket, mint például súlyos jogi vagy pénzügyi problémákat, ezek a ‘red flag’-ek még az Utólagos Átvilágítás (Due Diligence) során is azonosíthatóak. Ebben az esetben a Kampánygazdának ki kell javítania a ‘red flag’-eket ahhoz, hogy jogosult legyen az tőkét felhasználni. Ha a Kampánygazda nem képes megoldani a ‘red flagek’-eket, Szolgáltató joga a tőke befektetőknek történő visszatérítésére. A Red flagnek nem minősülő további megállapításokra a Kampánygazda intézkedési terv benyújtására köteles.

Utóauditokra kerül sor a Folyósítást követő 3 évben: a Tranzakciót követő 90. napot követően haladéktalanul, majd félévente pénzügyi, jogi és üzleti Utóauditokra kerül sor,  amik alapján a Kampánygazda a Befektetőket hírlevél útján tájékoztatja az Üzleti eredmények alakulásáról, illetve amelyekben foglalt következtetések alapján az Üzleti/pénzügyi tervet, az Üzletfejlesztést módosítja. Az előre tervezhető Utóauditok költségét a pénzügyi terv tartalmazza, a fedezetét pedig a Letéti számlán visszatartott tőke jelenti.

Tartós adathordozó, hozzáférés az adatokhoz A Szolgáltató a Kampányszolgáltatásaihoz kapcsolódó információkat tartós adathordozón tárolja, beleértve az Ügyfelek dokumentációját, a Kampányok dokumentációját, beleértve a KIIS-t, valamint az érdekellentétek kizárására irányuló politikájával kapcsolatos információk közzétételét aképpen, amely lehetővé teszi az információk változatlan reprodukálását, és azok hozzáférhetőségét a későbbiekben is, legfeljebb öt (5) évig.
ECSPR szabályozás 2022. november 10-én hatályba lépett, az európai közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatókról, valamint az (EU) 2017/1129 rendelet és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2020. október 7-i (EU) 2020/1503 rendelete.

 

Befektetői tudásteszt és a Kockázatviselési szimuláció Minden Tapasztalatlan befektető által kötelezően kitöltendő rövid online kérdőíves teszt, ami a Kampánygazdákba, mint kezdő vállalkozásokba (startupokba) való Befektetés kiemelt kockázataira hívja fel a figyelmet. Az ECSPR szerinti engedély megszerzését követően ezt a Befektetői tudástesztet váltja fel az ECSPR szerinti teszt, amely a Tapasztalatlan Befektető kockázatviselési szimulációját fogja tartalmazni. A Befektetői tudásteszt és szimuláció a Tapasztalatlan befektető esetében évente felülvizsgálandó. A teszt sikeres teljesítését követően a Befektetőnek el kell ismernie, hogy megkapta a kockázatviselési szimuláció eredményeit.
Exit, Exitstratégia

 

A Kampánygazda/Céltársaság Alapítói részesedéseinek legalább 50%-nak, vagy az összes részvény több, mint 50%-a eladása, vagy az e két esetet eredményező jogok eladása, jellemzően felvásárlás révén, vagy bármely arányban történő  tőzsdei bevezetése során történő értékesítés.
Kampány Első Napja Az a munkanap, amelyen a Kampánygazda a Kampányt a Platformon legvalószínűbben zárt szakaszban elindítja, és az Befektetéseket tud fogadni.
Fórum A Szolgáltató szolgáltatása, a Platformon létrehozott üzenetváltásra alkalmas online felület, amelyen a Befektetők vagy Hitelesített felhasználók közvetlenül a Kampánygazdának tehetik fel kérdéseiket, amelyek megválaszolására a Kampánygazda köteles.
Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek (ÁSzF) A Hitelesített Felhasználókra, a Befektetői Profillal rendelkező felhasználókra, a Kampánygazdákra, szerződéses Partnerekre és Mentorokra vonatkozó szabályzat, amelyet Felhasználók a Befektetői profil választásakor, a Befektetői tudásteszt kitöltése előtt fogadnak el. A nem hitelesített Felhasználókra a Felhasználási Feltételek (FF) vonatkozik. A változáskövetéssel minden verzió elérhető a Hitelesített Felhasználók számára érhető el.

Az ÁSZF elválaszthatatlan mellékletei a következők:

1.       FOGALOMTÁR: minden a szabályozásokban és szerződésekben hivatkozott definíciót tartalmaz, ha azok ott nincsenek meghatározva.

2.       DÍJSZABÁLYZAT: (a továbbiakban „DSZ”) az árazás elveit tartalmazza, és felsorolja, valamint ütemezi a díjakat.

3.       KOCKÁZATI FIGYELMEZTETÉS: mintaszöveg, amely tartalmazza a közösségi finanszírozással járó általános kockázatokat, és amelyet a leendő befektetőnek minden egyes befektetési szándék kinyilvánításakor el kell fogadnia a Platformon keresztül.

4.       Key Investment Information Sheet (azaz Befektetői Információs Adatlap, a továbbiakban „KIIS” ) minta: Az egyes Kampányok jogi feltételeinek, azaz a közösségi finanszírozási ajánlat mintaformátuma, amely az egyetlen dokumentum, amelyet a Szolgáltató annak teljességi ellenőrzését követően jóvá hagy. A KIIS hivatalos nyelve az angol, de magyarul is közzéteendő. A Kampányoldalon vagy azon kívül bemutatott összes egyéb dokumentum marketingcélú anyag. A leendő Befektetőknek a KIIS-t és a teljes Kampánydokumentációt alaposan meg kell vizsgálnia és ki kell használnia az összes kérdezési lehetőséget – például a Fórumot, email-szolgáltatást, a befektetői találkozókat, hogy tájékozott döntést hozzanak a befektetés előtt.

5.       TITOKTARTÁS, MINTA TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS (a továbbiakban „NDA”) – Az szerződés, amelyet minden leendő ügyfélnek alá kell írnia a Szolgáltatóval az érzékeny vagy nem nyilvános információk megosztása előtt. Ennek használtát kiterjesztve, a Szolgáltató minden Felhasználót úgy tekint, mintha elfogadta volna a NDA-t.

6.       PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT – (a továbbiakban „PSz”) leírja, hogy a felhasználó hogyan nyújthat be panaszt a Szolgáltatóhoz, és annak hogyan történik a kezelése.

7.       A SCORING FOLYAMAT ÖSSZEFOGLALÓJA (a továbbiakban „Scoring”) összefoglalja, hogy a Szolgáltatóhogyan hagyja jóvá a leendő kampánygazda szerződött kampányindítási kérelmét.

 

Inkubáció A Kampány az inkubációs fázisban van, amikor még cask a mentorok nézhetik meg felületét tanácsadási célból. Ebben a fázisban még nem fogad befektetéseket.
Mentorok, menotrálás A Szolgáltató a hozzá jelentkező, tőkebevonási igénnyel rendelkező leendő Kampánygazdákat inkubációs tanácsadással segíti a KM aláírásáig, majd a Kampányindításig. Ezek a projektek még nem gyűjtenek befektetést, de az Inkubációs megállapodás aláírását követően joguk van a Platformra Inkubált projektként (“inkubációs fázisú” kampányként) regisztrálni és a Mentoroktól tanácsot kérni, hogy befektetésre alkalmas projektté váljanak.
Közgyűlés A Kampánygazdának évente és alkalmanként Közgyűléseket kell tartania a törvénynek megfelelően. A Kampánygazdák Közgyűlései online vagy hibrid formában kerülnek megtartásra, és a Szolgáltató felvételt készíthet arról. A Kampánygazdának 8 (nyolc) naptári napon belül meg kell küldenie a közgyűlés jegyzőkönyvét minden Részvényesnek és a  Szolgáltatónak.
Befektetési szándék jelzése és annak visszavonása A leendő Befektető a Profiljában megadott befektetési érdeklődés alapján az általa kiválasztott Kampány oldalán a “Befektetek” gombra kattintással befektetési szándéknyilatkozatot (Előzetes Kötelezettségvállalási Nyilatkozatot (EKNy)) tesz, ami megjelenik a Tranzakciós listában is, és amit a Profiljába belépve, a “Visszavonás” gombra kattintva visszavonhat a Kampány Utolsó Napját követő 4. napig (ami teljesíti az ECSPR követelményét). Visszavonás híján a Kampányzárást követő 4. naptól a szándék véglegessé és visszavonhatatlanná válik. Ha a Kampány sikeres, akkor a Kampány értesítései alapján a Kampány letéti számlájára a teljes tőkét be kell fizetnie. Amennyiben nem történik visszavonás, a Nyilatkozat visszavonhatatlanná válik. Ha a kampány sikeres, a Befektetőknek kötelező a befektetésük teljes összegét a Letétkezelői Számlára befizetniük.

A Befektető neve megjelenik a Kampány oldalon a “Tranzakciók” listában, kivéve ha anonim módon történő befektetést választott.

Az Előzetes Kötelezettségvállalás minimum 3 millió forint befektetés esetén a Szolgáltató által elfogadott Befektetési szerződés helyettesítheti.

Az 1000 EUR-t elérő befektetési szándékok esetén további kockázati figyelmeztetések jelennek meg annak érdekében, hogy a leendő Befektető alaposan mérlegelhesse döntését.

Befektetési Feltételek
(Term Sheet)
Az elterjedt angol Term Sheet kifejezéssel hivatkozott Befektetési Feltételek dokumentumot az ECSPR engedélyezést megelőzően zárt kampányok esetében tartalmazza a Kampányoldal. Ezt váltotta fel az ECSPR 1. sz. mellékletekében szereplő Key Investor Information Sheet (KIIS), ami ugyanúgy a leendő részvényesek jogait, valamint a Kampánygazda illetve a Céltársaság irányítására vonatkozó lényeges szabályokat és üzleti feltételeket tartalmazza, amelyek alapján a Céltársaság alapszabályába és az esetlegesen előállítandó szindikátusi szerződésbe kerül be.
Befektetői motivációs csomagok, kedvezmények (perkek, jutalmak, bónusz részvények) A Kampánygazda által meghirdetett kedvezmények többfélék lehetnek, tárgyi ajándékoktól a bónuszrészvényekig, amit a befektetői érdeklődés felkeltése érdekében, a Közösségi Finanszírozás nemzetközi jó gyakorlata alapján a Kampánygazda hirdet meg. A csomagot a Kampány kezdetét követően, később hirdeti meg, és Bónuszrészvényt, azaz cégérték-kedvezményt tartalmaz, akkor azt ki kell terjeszteni a korábbi Befektetőkre is abban az esetben, ha a csomagban jelzett minimális tőkebefektetést az adott Befektető végrehajtja vagy végrehajtotta. Az adott Befektetési összeghez tartozó ösztönzés a Befektetési csomag. A Befektetési csomagban ígért juttatások teljesítési határideje – ha ott nincs egyértelműen másképp jelölve – a tőkeemelésben érintett új részvények allokációját követő 3 hónap.
Befektetői Találkozó Az előregisztrációs időszak kezdetétől a Kampány utolsó napjáig a Kampánygazda köteles regisztrációt igénylő de nyilvánosan elérhető, felvett webináriumokat szervezni és közzétenni. Ezeket a webináriumokat a Szolgáltató bonyolítja le és veszi fel, a Kampánygazda pedig néhány munkanapon belül összefoglaló hírlevelet ír. Ezen a mintegy egy órás eseményeken a Kampánygazdának minden, a befektetéssel kapcsolatos kérdést be kell mutatnia, hogyan kapják meg a Befektetők a hozamukat, milyen jogokat szereznek, és hogyan képviseltetik magukat a vállalatirányításban. Tekintettel arra, hogy a Kampánygazda köteles átfogó információt nyújtani a Kampánydokumentációban, az ilyen részletek, különösen a KIIS-ben történő bemutatásának elmulasztása ‘red flag’-nek minősülhet.

A Folyósítást követően a Kampánygazda és a Szolgáltató zárt körben, a részvényeseknek ugyanilyen formában folytatja e webináriumokat, amelyek a befektetői Információs jogok kielégítésének elősegítését szolgálják, hogy bemutassák és megvitassák a Céltársaság aktuális eredményeit a Kampánydokumentációban ismertetett terveknek az összehasonlításában. Ezt megelőzi egy e célt szolgáló hírlevél kiküldése.

A Kampánygazda a Kampányoldalon a Kampány Utolsó Napját követően a Frissítések fülön és a Fórumon is megosztja az információkat.

Befektetői profilok: a  Tapasztalt és a Tapasztalatlan befektető. Alprofilok: Angyalbefektető, Vezető befektető

 

A Befektetői profilt Hitelesített felhasználók tölthetik ki. A Befektetői profillal rendelkező felhasználókat egységesen Befektetőnek nevezzük, függetlenül a jelen pontban is felsorolt, jövőbeni Befektetői profiljuktól és attól, hogy ténylegesen befektettek-e. Az ECSPR alapján már a tevékenységi engedély megszerzése előtt megkülönböztetjük a Tapasztalt és a Tapasztalatlan befektető, továbbá, alprofilként választható az Angyalbefektető, a Tapasztalt befektetőnek nem minősülő, s a Tapasztalt befektetőnek minősülő jogi személy profil is.

A Tapasztalatlan befektetők számára az ECSPR-ben előírt kockázatvállalási és veszteségviselési képességének figyelembevételével, ha a Tapasztalatlan befektető befektetési szándéknyilatkozata meghaladja a nettó vagyonának 10%-át, a rendszer erre elvégzett szimulációban felhívja a figyelmet a befektetési kockázatokra.

Angyalbefektetői profilt az kaphat, aki előzetesen vállalja, hogy minimum 2600 EUR-(min. 1M Ft-ot)- fektet be egy-egy Kampányba, évente minimum 2-be, a nevét és befektetői profilját vállalva.

Egy Kampányban a Vezető befektetői szerepet egy vagy több Angyalbefektető, vagy Befektetői profillal rendelkező jogi személy vállalhatja, aki az adott Kampányba minimum 15 ezer EUR befektetést vállal, és akinek vezető befektetői minőségét a Szolgáltató előzetesen jóváhagyta, és akinek feladata, hogy a Befektetési Feltételeket megtárgyalja a Kampánygazdával és annak átvilágítását elvégezze. E felelősségéből fakadó kötelezettségeinek elmaradása esetén tisztségéből visszahívható, súlyos szerződésszegés esetén szankcionálható.

Befektető-védelem

 

A Befektetők tartalmi és időben is megfelelő tájékoztatását a befektetési szándéknyilatkozat megtételére és visszavonására vonatkozólag és jogainak biztosítását célzó rendelkezések.  A Befektetővédelem szintjei:

1.       Platform-szinten a tevékenységi engedéllyel biztosított prudencia

2.       a Kampányok kiválasztására irányuló platform-szintű eljárás (Scoring),

3.       a Befektetői tudásteszt, a Kockázatviselési Szimuláció

4.       a kockázati figyelmeztetések elfogadtatásának vagy elutasításának lehetősége

5.       a tőke Letéti számlára történő gyűjtése

6.       A Befektetők verifikálása, KY

7.       az EKNy visszavonása lehetőségének biztosítása

8.       az értékpapírszámlavezető megválasztásának lehetősége

9.       a panaszkezelés biztosítása

10.   a KIIS teljeskörűségének validálása

Emellett a Szolgáltató biztosítja

11.   a Beektetési Feltételeken/ KIIS-en felül a teljes Kampánydokumentáció publikálását

12.   az Ügyfélszolgálatot

13.   a Fórumot

az Utókövetést.

Részvény-keletkeztetés, részvény-allokáció

 

Sikeres Kampányt követően a Kampánygazda felelőssége, hogy a Befektetők a részvényeikhez jussanak. Ennek során az alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzését követően elindítja a dematerializált részvénykeletkeztetést egy arra jogosult intézménynél, felhasználva a Befektetők által megadott értékpapírszámla-számokat, amelyekre a új részvények megkeletkeznek.
Kiemelt befektetési információkat tartalmazó adatlap (KIIS) Az ECSPR szerinti tevékenységi engedély megszerzését követően a Szolgáltató a Kampánydokumentáció részeként az ECSPR 23. cikke alapján jóváhagyja minden egyes közösségi finanszírozási ajánlatra vonatkozóan a Kampánygazda által összeállított, kiemelt befektetési információkat tartalmazó, maximum 6, A4 terjedelmű adatlapot, amely a Kampány oldalán a Dokumentumok fülön minden Hitelesített felhasználó számára megtekinthető. A Szolgáltató minden egyes KIIS-t a jogszabály által meghatározott módon nyújt be a Felügyeletnek.
Üzleti teljesítménymutató (KPI), KPI riport

 

A Kampánydokumentációban, különösen a KIIS-ben vagy korábban a Befektetési Feltételekben közzétett, az üzleti terv mérföldköveinek teljesítését jól reprezentáló adatok és mutatók, amelyeket a Kampánygazda közzétesz a Szolgáltató és a saját online felületein, lehetőséget biztosítva a Befektetőnek az ezekkel kapcsolatos kérdések feltevésére, illetve azok megválaszolására. A Mérföldkövek a KPI-oknak való megfelelés jelenti abból a célból, hogy azok a Tőke több részletben történő folyósításának feltételeit meghatározzák.
Kampány Utolsó Napja A Kampány oldalán a Kampány Utolsó Napjaként megjelölt nap, kivéve akkor, ha a Kampány korábban elérte a Maximum Tőkecélt. A Befektetők e napig tudnak befektetési szándéknyilatkozatot tenni, és e napot követő 4 napon belül tudják azt még visszavonni.
Onboarding folyamat

 

Ügyfélszolgálati támogatás a felhasználók regisztrációs folyamatának végig vitelében, Hitelesített felhasználó, majd BefektetőI profil megszerzésében, és a Kampányokkal kapcsolatos információk megértésében.
Online Felületek A Szolgáltató Online Felületei a  https://tokeportal.com-ról is elérhető, onnan is linkelhető weboldalak és közösségi media oldalak
Outsourcing (kiszervezés), Harmadik fél által nyújtott szolgáltatás A kiszervezett, illetve a partneri szolgáltatásokat az arra szakosodott harmadik felek nyújtják. Az Adatvédelmi Szabályzat felsorolja azokat a partnereket, akikkel a Szolgáltató megosztja a felhasználói adatokat.

Az kiszervezett és a harmadik féltől származó szolgáltatások közötti különbség abban rejlik, hogy

·         a kiszervezett szolgáltatásokat a Tőkeportál szolgáltatásai és díjai tartalmazzák.

·         A harmadik féltől származó szolgáltatások viszont ajánlott partnerek, akik előre megtárgyalt kedvező árakon kínálják szolgáltatásaikat, de ezek a Felhasználó/Ügyfél felelősségébe tartoznak. Mivel a Szolgáltató csak ECSPR engedéllyel rendelkezik, ezért az alábbi szolgáltatásokat harmadik felek által biztosítja:

o   Fizetési szolgáltatások

·         Ügyfél-azonosítás (KYC) és pénzmosás elleni (AML) szolgáltatások

·         Letétkezelői szolgáltatások

·         Weboldal chat szolgáltatások

·         Ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) szolgáltatások

·         IT fejlesztési szolgáltatások

·         Ügyfélszolgálati szolgáltatások

·         Marketing szolgáltatások

·         Könyvelési szolgáltatások

·         – Jogi szolgáltatások.

Partner, ügyfél A Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatba lépő természetes és jogi személyek.
Kötbér A Kampánygazdák és a Felhasználók esetleges szerződésszegése, késedelmessége, elállása, mulasztásai miatt fizetendő díjak, amiket a Díjszabályzat tartalmaz.
App, Platform A Szolgáltató, mint közösségi finanszírozási szolgáltató (a továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett online platform, a https://tokeportal.com, amelyen keresztül közösségi finanszírozási szolgáltatást nyújt.
Utókövetés Sikeres Kampányt követően, a Kampánygazdának a Kampány során vállalt későbbi üzleti teljesítménymutatóit (KPI) a Kampányban előre meghatározott időközönként és módon közzé kell tennie, és az ahhoz rendelt Információs idő alatt lehetővé kell tennie, hogy a Befektetők kérdezhessenek, és azokra érdemben válaszolnia köteles, amelynek elmaradása kötbérfizetést eredményez.
Cégérték, pre-money, Indikatív cégérték, az ajánlati ár Kampány előtti (pre-money) indikatív cégérték, amit úgy számít ki a Kampánygazda, hogy a bevonandó tőkéért kínált részesedéssel együtt számított jövőbeli cégértékből levonja a felkínált részesedés értékét, azaz a Minimum tőkecélt. A cégértékelés a Scoring része, amelyben a Szolgáltatónak felülvizsgálati joga van. Az indikatív cégértékelés a Kampánydokumentáció kötelező eleme.
Előregisztráció A Kampány indulását megelőző, kötelezettséget nem jelentő regisztráció, vagy a Kampány indulását bejelentő hírlevél-feliratkozás. Célja, hogy a Felhasználó a Kampány indulásáig Befektetői profilt szerezzen, megismerkedhessen a Kampánygazdákkal, hogy pontosan mennyi tőkét, milyen cégértéken, miért szeretnének bevonni a vállalkozásukba. Az Előregisztráció lezárul a Kampány zárt szakasza indításával, amely során már lehet befektetési szándéknyilatkozatot tenni.
Prospektus Rendelet

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1129 rendelete (2017. június 14.) az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

 

Regisztráció A Platformon email címmel vagy közösségi média profillal történő regisztrációs eljárás, amely a platformon történő böngészést és Támogatási tranzakció indítását teszi lehetővé, de nem teszi lehetővé a részletes szabályok és a Kampányok Befektetési Feltételeinek (ÁSzF) megtekintését, vagy Befektetési szándék jelzését sem, mert ahhoz hitelesítés és Befektetői profil létrehozása szükséges. A Regisztrációt követően a Látogatóból Felhasználó lesz, aki hitelesítést és a Befektetői profil kitöltését követően Befektetői státuszt szerez.
Kockázati Tájékoztató Az ECSPR előírásai szerint a Szolgáltató által készített, a Befektetéshez kapcsolódó tájékoztató, amelynek célja, hogy a potenciális Befektetők alaposan tájékozódjanak a Platformon keresztül történő Befektetések kockázatairól. A Tájékoztatóban ismertetett kockázatokat a konkrét befektetési döntés meghozatala előtt a Platform funkcióin keresztül a Befektetőnek el kell fogadnia.
Fedezett hónapok száma, runway A Kampánydokumentációban bemutatandó Üzleti tervben szereplő havi fix költségek (burn rate) fedezettsége hónapok számában kifejezve Sikeres Kampány esetén, amit a Kampánygazdának a Tranzakció befejezéséig önerőből kell fedeznie.
Scoring (megfelelőség) folyamat, Auditok, Validáció

 

Annak érdekében, hogy a Kampánygazda befektetésre alkalmas legyen, a Szolgáltató saját értékelési rendszert (Scoring) használ a kampányokat megelőzően, hogy megbecsülje az esetleges kockázatokat, elsősorban a kizáró okokat, és amennyire lehetséges, megbizonyosodjon a kapott információk valódiságáról. Ezen pontrendszer alapján a Kampánygazda kellő pontszám elérése és a kritériumoknak való megfelelés esetén kampányindításra alkalmassá válik.

A validáció során a Szolgáltató, illetve megbízott szakértő mentorai és tanácsadói felmérik és értékelik a Kampánydokumentációban bemutatott Kampánygazdát és terveit, üzleti modelljét valamint az arra vonatkozó piaci igényt. A validáció az audit riportokban testesül meg, amik a Scoring folyamat részeként készülnek el.

Értékpapír-számla

 

A magyarországi befektetők szempontjából a Tpt. 5. § (1) bekezdésének 46. pontja szerint a dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás. A nem magyar befektetők esetében a Szolgáltató segít a részvények átruházásának megszervezésében egy letétkezelői láncon keresztül, feltéve, ha a Befektető olyan értékpapírszámlával rendelkezik, amelyik az adott ISIN-t tudja fogadni.
Szolgáltatói közzétételek, statisztikák A Szolgáltató nyilvánosságra hozza a lezárt kampányok adatait úgy, hogy a Befektetői profillal rendelkező felhasználóknak hozzáférést biztosít a Kampány Oldalakhoz, beleértve a KIIS-t, és rendszeresen közzéteszi az összesített adatokat.
SPV (Projektcég) Amennyiben a Kampánygazdának a társasági formája oszthatatlan és mozdíthatatlan, érdeke lehet egy olyan köztes befektetési projekttársaság létrehozása, amely kizárólag az értékpapírosítás céljából jön létre, és amelyet maguk hoznak létre, de amely függetlenül működik tőlük. Ez a köztes befektetési társaság, a Special Purpose Vehicle (SPV) fektet be a Kampánygazdába. Az ECSPR 2. cikk (1) bekezdésének (q) pontja az SPV-t olyan szervezetként definiálja, amely “kizárólag egy, az Európai Központi Bank 1075/2013/EU rendeletének 1. cikkének (2) pontjában értelmezett értékpapírosítás céljából jön létre vagy kizárólag azt szolgálja”. A Szolgáltató az Előzetes Kampányfelülvizsgálat során, a Scoring folyamatban felméri a Kampány szerkezetének összeegyeztethetőségét az SPV szerkezetével, és biztosítja minden lehetséges érdekellentét megelőzését. Az SPV-t a Vezető Befektető vagy a megbízott személy úgy irányítja, hogy mindig a Befektetők érdekeit képviselje.
Sikerdíj, Jutalék A sikeresen bevont tőkéből, illetve támogatásból a Díjszabályzat alapján a Szolgáltatónak járó nettó jutalék.
Sikeres kampány

 

A Minimum Tőkecél elérésekor a Kampányt a Szolgáltató sikeresnek minősíti, de a Kampány annak lejáratáig tovább zajlik. Ha a Maximális tőkecélt a Kampány a lejárata előtt eléri, akkor a Szolgáltató a Kampányt lezárja.

Ezt követően minden Befektetőnek el kell utalnia az előlege és a Befektetés közti különbözetet. Ha a zárást követően a Letéti számlán összegyűlt tőke eléri a Minimum tőkecélt, akkor a Szolgáltató a Kampányt sikeresnek nyilvánítja. Ezt követik a tőkeemelés jogi eljárásai, valamint az új részvények kibocsátása és elosztása.

 

Felügyeleti hatóság/Nemzeti Illetétkes Hatóság Az ECSPR-ban meghatározott nemzeti hatóság, amely a Szolgáltató tevékenységi engedélyét kiadta és a felügyeletét ellátja. A Szolgáltató esetében ez a Máltai Pénzügyi Szogáltatások Felügyelet.
Célpiacok (amelyen a  Szolgáltatószolgáltatni készül) Az ECSPR értelmében a Szolgáltató proaktívan ajánlhatja fel szolgáltatásait a leendő Befektető és Ügyfél számára bármely EU tagállamban, feltéve, hogy korábban bejelentette a célországokat a Nemzeti Felügyeleti Hatóságnál (NCA). A célpiacok a Szolgáltató weboldalán vannak felsorolva.
Felhasználási Feltételek (FF) Leírja azokat a legfontosabb feltételeket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a weboldal használatához, és annak elfogadásával a Látogató előzetesen megismeri a Platform szolgáltatásait, ami alapján a Látogató el tudja dönteni, hogy regisztrál-e és létrehozza-e a Befektetői profilját, amely során el kell fogadnia az ÁSzF-t
Tranzakció

 

A Tranzakció a tényleges tőkemelés a Kampánygazdában, ami 3 vagy 4 lépésből áll, aminek költségeit a Kampánygazda finanszírozni köteles azzal, hogy az utólag a Befektetésre terhelhető: az Átvilágításból, a tőkemelésből és a Kibocsátásból. A kibocsátás azt jelenti, hogy az összes új részvény a Befektetők számláján jóváírásra kerül és ezt a Kampánygazda és a Vezető Befektető a Szolgáltató irányába hitelt érdemlően igazolta legkésőbb a Kampányzárást követő 6. hónap végéig. A Tranzakció lebonyolításáért a Kampánygazda mint Kibocsátó felel, amihez a Szolgáltató szakmai támogatását kérheti, ami a Díjszabályzatban meghatározott mértékig ingyenes. A Tranzakcióban közreműködő jogi és átvilágítási szakértő partnereket a Szolgáltató jelöli ki a Kampánygazda költségére, amelyekkel a Kampánygazda a Kampányindítást megelőzően megállapodik. A Szolgáltató a maximális szakszerűség érdekében szerződésben áll jogi irodákkal és egyéb partnerekkel.

A tranzakció a Deliver versus Payment („DVP”) alapján történik, lebonyolításra: a Kampánygazda a részvények kibocsátása és a Befektetők részére történő allokálása fejében kapja meg a tőkét. A Tranzakció akkor zárul le, amikor a Befektetők megkapják a részvényeiket, amit a Kampánygazda Szolgáltató számára a Vezető befektető ellenjegyzésével igazol.

Átmeneti szabályozás Az ECSPR szerinti tevékenységi engedély megszerzéséig az Átmeneti szabályozás alapján a székhely szerinti jogszabályoknak megfelelő:

1.       A tőkehatár egymillió euróról (EUR 1,000,000) évente ötmillió euróra (EUR 5,000,000) évente emelkedik;

2.       A Befektetési Feltételeket a KIIS váltja fel;

3.       A KIIS-t a Nemzeti Felügyeleti Hatóságnak (NCA) nyújtják be;

4.       Bevezetésre kerül a Bulletin Board szolgáltatás.

A jelenlegi „horizontális” üzleti modell megmarad, vagyis a további szabályozott szolgáltatások, mint a fizetés, a megőrzés és az értékpapírszámla-vezetés, továbbra is alvállalkozásban maradnak, amíg a Szolgáltató nem fejleszti ki a MiFID II-re.

Felhasználó: Felhasználói profil, Hitelesített Felhasználó A Felhasználó az email-címmel vagy közösségi média profillal a Platformon regisztrált, ezáltal Felhasználói profillal (röviden: profillal) rendelkező, de még nem hitelesített (azaz egyedileg előre nem ismert) természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a Platformon közölt tartalmak csak korlátozott részéhez férhet hozzá.

A Felhasználóból a Hitelesítési eljárás (KYC) folyamatának sikeres teljesítését követően Hitelesített felhasználó, a Befektetői státusz megszerzését követően Befektető lesz.

Hitelesítési eljárás, KYC A Szolgáltató által lefolytatott, az ÁSzF-ben meghatározott, az Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelő, a Felhasználó személyazonosságát, adatait, okmányait ellenőrző eljárás, amely során a Felhasználóból Hitelesített felhasználó lesz. A KYC (Know Your Customer), avagy hitelesítés-szolgáltató feladata a Felhasználók hitelesítése. A szolgáltatás a Szolgáltató kiszervezett tevékenysége.
Látogató A platformra be nem regisztrált ügyfél, a weboldalak látogatója, aki felvette a kapcsolatot a Szolgáltató ügyfélszolgálatával, avagy a hírlevelünkre feliratkozott, de még nem regisztrált.