*KOCKÁZATOK

Kockázati tájékoztató

Jelen Tájékoztató a korai fázisú vállalkozásokba történő befektetés ismert közgazdasági és anyagi kockázatait foglalja össze a leendő Befektetők számára. A kampányspecifikus, és az ECSPR-nak megfelelő kockázatokat a Kampány Befektetési Feltételei illetve a KIIS-je tartalmazza, valamint az ÁSzF bevezető rendelkezései.

Amennyiben a Tőkeportál külső vagy belső okból kifolyólag, csődhelyzetbe kerül, vagy szolgáltatásának folyamatosságát bármilyen jelentős kockázat fenyegeti, akkor a folyamatban lévő kampányok és ügyletek lebonyolítását az Üzletmenet-folytonossági szabályzata alapján biztosítja.

Hatályba lépés dátuma: 2022. december 15.

A kezdő-és kisvállalkozásokba (startupokba) történő tőkebefektetés kockázatos. A kezdő vállalatok üzleti modellje kiforratlan, és a befektetést megtestesítő részvénynek egyelőre nincs másodlagos piaca. Annyi tőkét fektess be, amihez való hozzáférésről több évre le tudsz mondani, illetve amennyinek elvesztését el tudod viselni. Tapasztalat szerint minden tízedik-huszadik vállalkozás lesz igazán sikeres, de az abban való részvétel lehetőségét, a hozzáférést a közösségi finanszírozás biztosítja. Légy részese a lehetőségnek, de ne kockáztass több pénzt annál, mint amennyiről könnyen lemondasz.

Egy részvény-befektetési döntés fő szempontja a befektetés kockázatának és várható hozamának felmérése. Bár minden Kampánygazda és leendő Befektető várakozása az, hogy az adott vállalkozás részvénye fel fog értékelődni, a befektetések jövőbeni hozama nem látható előre.

A Tőkeportál által működtetett platformon keresztül tőkét gyűjtő vállalatok kezdő, kis- és középvállalatnak számítanak. Kezdő vállalkozásba történő befektetés jelentős kockázattal jár, mert annak az üzleti modellje kiforratlan, kipróbálatlan, így a jövőbeli teljesítményére vonatkozó előrejelzések bizonytalanok. Amennyiben az üzleti terv nem teljesül, úgy a Befektető a befektetett összeg egy részét vagy egészét elveszítheti, de ha az üzleti terv teljesül, s a vállalkozás felértékelődik, a Befektető a hozamhoz a részvény korlátozott likviditása miatt tipikusan csak sok év elteltével, egy kivásárlás, vagy esetleg a tőzsdére lépés esetén jut hozzá.

Jelen tájékoztató nem képes a Tokeportal.com weboldalon elérhető befektetések valamennyi kockázatát feltárni és megmagyarázni; célja a befektetések általános kockázataira való figyelemfelhívás. A Tőkeportál javasolja a leendő befektetőknek, hogy a Kampánydokumentációkat kiemelt figyelemmel olvassák el, és a Platformon való regisztrációt követően, kérdezzenek a Kampánygazdáktól az adott Kampány fórumán is és szükség esetén forduljanak befektetési tanácsadóhoz. További kérdéseket a hello@tokeportal.com email címen tehetnek fel.

A befektetési döntést (valamennyi körülmény mérlegelésével) minden esetben a Befektető hozza meg. A Tőkeportált semmilyen felelősség nem terheli a Befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, azokból esetlegesen bekövetkező károkért.

Befektetési kockázatot elsősorban, de nem kizárólagosan az alábbi tényezők jelentenek:

Befektetés elvesztése, veszteség

A kezdő vállalkozások jelentős többsége csődbe megy, vagy nem sikerül az általuk előre meghatározott pénzügyi és stratégiai célokat elérni, ezért ezen vállalkozásokba történő befektetések jelentős kockázatot jelentenek, amelyek felmerülése a befektetett összeg egy részének vagy teljes egészének az elvesztését is maga után vonhatja. Sem a Tőkeportálon tőkét gyűjtő vállalkozás sem a Tőkeportál nem kötelezhető a befektetés visszafizetésére és e befektetéseket nem biztosítja semmilyen állami vagy iparági garanciaalap.

Likviditáshiány

A Kampánygazda vállalkozások zártkörűen működő részvénytársaságok, és bár az általuk kibocsátott részvények általában forgalomképesek, részvényeiknek nincsen szervezett piaca, így az értékesítés jellemzően körülményes, hosszas, és nem áll rendelkezésre központi árinformáció. A likviditás azt jelenti, hogy folyamatosan lehetőség van a részvények eladására, vételére.

Osztalékpolitika, osztalék hiánya

Az osztalékot a vállalkozások fizetik a részvény-tulajdonosoknak a vállalkozás adózás utáni eredményéből. A kezdő vállalkozások esetében nem gyakori az osztalékfizetés, mert a vállalkozások a megtermelt profitjukat a vállalkozás növekedésébe és a tulajdonosi érték növelésébe fektetik.

A részesedés felhígulása

A platformon tőkét gyűjtött vállalkozásokban az egy-egy befektető által szerzett részesedés csökkenhet, ha a vállalkozás további részvényeket bocsát ki a meglévő részvények mellett, és azokból a befektető nem vásárol annyit, hogy a tulajdoni aránya ne csökkenjen. (Ha az alapszabály másként nem rendelkezik, akkor a közösségi finanszírozási körben tulajdont szerzett befektetők az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a részvények átvételére elsőbbségi joggal rendelkeznek.)

A Befektetési Feltételekkel (illetve a KIIS-ben foglalt feltételekkel) kapcsolatos kockázatok

Minden Kampány dokumentumai között megtalálhatóak a Befektetési Feltételek és/vagy KIIS, amely rögzíti a sikeres Kampány és így a tőkeemeléssel létrejövő Alapszabály lényeges pontjait, amely a részvényesek jogait is rögzíti. A Befektetési Feltételek részletes magyarázata a Fogalomtárban található.

Exit, azaz a felértékelődés realizálásának elmaradása, elhúzódása

A startup-világban a legnagyobb értéknövekedést felmutató vállalkozásokat jellemzően jelentős árfolyam-emelkedés mellett felvásárolja egy szakmai befektető, vagy a tőzsdére vezetik be őket. Nincs azonban garancia arra, hogy a felvásárlás vagy a tőzsdei bevezetés sikeres lehet azon időtávon belül, amire a Befektető a befektetési döntést alapozta. A szakmai konszenzus szerint 100 startupból 10 év alatt alig 1-2 tud a vételkori ár tíz-húsz-harmincszorosát biztosító nyereséget hozó exitig eljutni.

Információs kockázatok

A Kampány során létrejövő alaptőke-emelés előtt a kezdő vállalkozások pénzügyi információit könyvvizsgáló jellemzően nem auditálta, így könyvvizsgálói vagy harmadik személyi felelősségvállalásra nincs mód. A befektetést követően ugyancsak limitált már részvényesként is a rendkívüli információkérési lehetőség, mert a kezdő vállalkozások menedzsmentje, vezető testületeinek kevés erőforrása van a tájékoztatásra. A Kampánydokumentációban közzétett információs ígéretek, üzleti mutatók (KPI-riportok) és a beszámolók közzétételét követően minden befektetőnek lehetősége van a megadott információs időben történő kérdésfeltevésre. A Tőkeportál alapvetően a Befektetők érdekeit képviseli, és mindent megtesz, hogy a Kampánygazda időben és megfelelő tartalommal közzétegye a tőke költésére és a teljesítmény bemutatására vonatkozó információkat, és szankcionálja a Kampánygazdát ezek elmaradása esetén, de nem hatóság, hogy azokat végre is tudja hajtani. A Befektetőknek a részvényesi jogaikkal élni kell tudniuk.

Szabályozási kockázatok

A közösségi finanszírozás, mint online, platform-alapú befektetési forma viszonylag új, amelyre kialakult nemzetközi legjobb gyakorlatok és jogszabályok vonatkoznak. Magyarországon nincs önálló szabályozása, hagyománya, kultúrája. A Tőkeportál a legjobb tudása szerint, a tőkepiaci intézményeket, a hatóságokkal konzultálva és szakértőket bevonva, a vonatkozó magyar és európai uniós jogszabályoknak megfelelően dolgozta ki működési modelljét. Tekintettel a befektetési forma újdonságára, a Felhasználókat és így a Kampánygazdákat is érintheti, ha a magyar hatóságok a nemzetközi gyakorlattól és akár egymástól is eltérően, vagy változóan értelmezik a jogi kereteket. A Tőkeportál 2022 végén nyújtja be az ECSPR szerinti tevékenységi engedélykérelmét, amelyet az e rendeletben meghatározott időpontig, 2023. november 10-ig meg kell szereznie, különben tevékenységét fel kell függesztenie a sikeres engedélyszerzésig.

A befektetésikockázat-kezelés módszerei

A Tőkeportál felhívja a befektetők figyelmét arra, hogy kizárólag abban az esetben fektessenek be a Kampányokon keresztül, de bármely másik vállalkozásba is, ha a befektetéshez kapcsolódó valamennyi kockázatot felmérték, gondosan mérlegelték és az megfelel a kockázatvállalási hajlandóságuknak és kockázatvállalási képességüknek. Ezt egy kötelezően kitöltendő belépéskori tudásteszttel és egy veszteségviselési képességi teszttel ellenőrizzük. A Tőkeportál nem akadályoz meg senkit a befektetésben, azonban az illető leendő Befektető veszteségviselési képességének megfelelő kockázati felhívásokat tesz. A mértékadó befektetési tudomány álláspontja szerint a diverzifikáció, azaz a több eszköz közötti elosztás, és a teljes megtakarításhoz képesti kisebb mértékű, mértékletes arány óvhatja meg leginkább a Befektetőt a túlzott kockázatvállalástól.

A belépéskori tudástesztben a leendő befektetők múltbeli szakmai tapasztalataira és befektetésekkel kapcsolatos ismereteire kérdezünk rá. Ezen belül kifejezetten az átruházható értékpapírokkal és közösségi finanszírozási célokra használható eszközök megszerzésével, startup vállalkozásokba való befektetéssel kapcsolatos kockázatok ismeretére kérdezünk rá. Ezt a tesztet tapasztalatlan befektetőinkkel két évente megismételtetjük.

A veszteségviselési képességi tesztben a nettó vagyon meghatározásának módszerét alkalmazzuk az alábbiak szerint:

Nettó vagyon = (nettó éves jövedelem) + (összes likvid eszköz) – (éves pénzügyi kötelezettségek)

Az ez alapján kiszámított érték 10%-ával számolva tesztelhetik le a befektetők, mennyire lennének képesek nélkülözni ezt az összeget amennyiben az teljes mértékben elveszne.

Lakossági (tapasztalatlan) befektetőinknek minden esetben, mielőtt elfogadnának egy egyedi közösségi finanszírozási ajánlatot, amely révén egy olyan összeget fektetnének be, amely meghaladja az 1 000 eurót (400 ezer forintot), vagy az ezen befektetők veszteségviselési képesség szimulációs tesztje alapján számított nettó vagyonának 5 %-a közül a magasabb összeget kockázati figyelmeztetést közlünk velük. A lakossági befektetőinknek javasoljuk a kisebb összegű, könnyen elviselhető mértékű befektetést, és a diverzifikációt, vagyis a közösségi finanszírozási befektetésre szánt megtakarítás több kampányba történő elosztását, és általánosságban részvételt a közösségi finanszírozási csoportokban, képzéseken, rendezvényeken. De több fejlett tőkepiaccal rendelkező ország szabályozásának mintájára az egy lakossági befektető által egy kampányba történő befektetést maximum 5 millió forintban, és éves szinten mindösszesen a nettó vagyonuk 10%-ára javasoljuk korlátozni.

További általános információk

Tekintettel arra, hogy Magyarországon még viszonylag kevés a piaci szereplők felhalmozott tapasztalata a közösségi befektetéssel kapcsolatban, a fentiekben részletezett konkrét kockázatokon felül, a Befektetők és a Kampánygazdák számára az alábbi információk megértését kritikusan fontosnak tartjuk. A Tőkeportál nem fektet be a platformon induló kampányokba, nem ad befektetési tanácsot és nem kezeli a befektetők pénzét. A Tőkeportál nem nyújt jogi, adózási vagy bármely egyéb kérdés vonatkozásában tanácsot, amennyiben a leendő Befektetőnek a kampányindítás vagy a Kampányban való részvétel folyamán bármely jogi, pénzügyi vagy adózási kérdésben tanácsra van szüksége, javasoljuk szakember felkeresését és megbízását.

A befektetések a Ptk. 6:360-6:365. §§- és a Tpt. 47.§ (7) bekezdésében definiált, a Kampánygazda által nyitott letéti számlán gyűlnek a Kampány befejezéséig. A Tőkecélt (a Minimum tőkecélt) elérő kampányok esetén a tőke tőkeemelésként, részvénytőkeként állhat a Kampánygazda rendelkezésére a részvények megkeletkeztetését követően.

A Kampány előkészítése és a közzétételre vonatkozó eljárás során a Tőkeportál úgy tekinti, hogy a Kampánygazda vállalkozástól származó információk megfelelőek, érthetőek, nem félrevezetőek. A lényeges számszerű múltbeli adatokat, azok koherenciáját a Tőkeportállal együttműködő Vezető befektető, vagy a Tőkeportál alapfokú szinten átvilágítja, de azok helyességéért nem áll helyt. A Tőkeportál ugyancsak felülvizsgálja a jövőbeli növekedésre vonatkozó előrejelzéseket, és azok kontextusát is, abból a szempontból, hogy azok spekulatív voltára, és a lényeges kockázati faktorokra a Kampánygazda kellőképpen felhívja-e a figyelmet. Ennek során a Tőkeportál, illetve a Vezető befektető a kockázatitőke-iparágban ismert értékelési módszert használja és csak olyan vállalkozásokat enged Kampányt indítani, amelyek „befektetésre alkalmas” értékelést kapnak. Ennek során azonban tévedhet, illetve elkerülheti a figyelmét bármilyen releváns vagy hamisított információ. A tervek hibátlanok lehetnek, a valóságtól azonban jelentősen eltérhetnek. A Tőkeportál kötelezi a Kampánygazdákat a változások megfelelő, prudens és etikus kommunikálására a Kampány lezártát követő 3 éven keresztül minden negyedévet követő hónap végéig, hírlevél formájában. Tekintettel arra, hogy a Kampánygazdák jellemzően erőforrás-hiányos startup vállalkozások, a befektetői kérdésekre rendelkezésre állást korlátozni kell éppen a befektetők védelme érdekében, de ezzel együtt, bármilyen jelentős információt észlelnek a Befektetők, azok közlésére biztatjuk őket a Kampány Fórumán. (A Fórumot a Tőkeportál moderálja, azt csak Hitelesített felhasználók használhatják.)

A Kampány indítását megelőzően a Tőkeportál az adott kampány Kampánydokumentációját felülvizsgálja. Minden egyéb, akár a Fórumon közölt információt nem ellenőriz. A Tőkeportál egy adott időpontra ellenőrzi a Kampányt, miközben a vállalkozás a Kampány indításáig is folytatja működését. Előfordulhat, hogy az adott Kampánygazda pénzügyi helyzete nagyon szűkös, így a Kampány sikerességén múlik, hogy fenntartsa a vállalkozását. Ezen információkat a Kampánygazdának önként vagy kérdésre közölnie kell.

A Tőkeportál nem befektetési szolgáltató; semmilyen befektetési tanácsot semmilyen formában és semmilyen csatornán nem ad, az adott Kampánnyal kapcsolatos véleményét nem tükrözi a kampány indításának lehetővé tétele sem. A Tőkeportál küldetése és üzleti érdeke az egyre több és egyre jobb befektetési lehetőséget nyújtó kampányok létrejötte, a befektetési-, és a részvénykultúra növelése, a helyi gazdaság élénkítése helyi befektetők révén, és a lehető legtöbb apró befektetés összegyűjtése. Ezért egy Kampánygazda sem számíthat arra, hogy csak a pillanatnyi siker miatt engedményt kapjon az értékelésből, illetve az e befektetési mód legjobb nemzetközi gyakorlatára alapozott kampány-felülvizsgálati követelményekből, annak ellenére sem, hogy a közölt adatokért a Tőkeportál nem vállal felelősséget. Az is előfordulhat, hogy a Tőkeportál egy elindult, vagy akár már a Tőkecélt el is érő kampányt állít le, ha akkor derül ki olyan információ a vállalkozásról, ami befektetői érdekeket sérthet. (Mivel a befektetések letéti számlára érkeznek, ilyen esetben a befektetett pénz visszajár).

Minden információ, amit a Kampánygazda a platformon közöl, közvetlen információátadásként kezelendő csakúgy, mintha azt a befektető közvetlenül és személyesen a Kampánygazdától kapta volna, a Tőkeportált teljesen kihagyva. A Kampányok nem nyilvános ajánlattételek, csak azon Befektetők számára elérhetőek, akik, vagy amelyek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő azonosítási eljárás során befektetői státuszt kaptak, a befektetési tudásukról információt szolgáltattak. Minden Befektető saját önkéntes döntése alapján közvetlenül fektet be, azt követően, hogy meggyőződik arról, hogy őt ebben jogszabály vagy adóhátrány nem gátolja. Minden információt, amit a Kampánygazda közöl, a lehető legnagyobb gondossággal kell előkészítenie annak érdekében, hogy az érdekmentes, fair bemutatást adjon a Kampánygazda vállalkozás jelenlegi helyzetéről és jövőjéről azzal, hogy bármilyen jövőbeli becslést még akkor is spekulációnak kell tekinteni, ha az „óvatos” vagy „pesszimista” becsléseket tartalmaz. A befektetési kötelezettségvállalásra alapuló tőkeemeléshez szükséges eljárások és dokumentálások jelentős erőforrásokat köthetnek le a Kampánygazdánál, amely eljárások elvégzése prioritást kap a rendes üzletmenet előtt.

Külföldi befektetőket a Tőkeportál csak a tevékenységi engedélyét követően fogja aktívan kiszolgálni, de addig is, felhívjuk a magyar értékpapírszámlával nem rendelkező külföldi Befektetők figyelmét, hogy külföldi értékpapírszámlájára akkor lehetséges a magyar értékpapírok transzferálása, ha külföldi számlavezetőjének van magyarországi letétkezelői kapcsolata, amelynek értékpapírszámla-számát legkésőbb a befektetésre szánt összeg átutalását követő 5 munkanapon belül okirattal alátámasztott módon megadja. Ennek hiányában a befektetését a Kampánygazda nem tudja elfogadni, az addig beérkezett előleget a forrásszámlára visszautalja.

További információért fordulj hozzánk a hello@tokeportal.com címen.